wwon1bug_xo

7 грудня в рамках Всеукраїнського тижня права викладачами факультету морського права та менеджменту були проведені тематичні лекції на факультетах НУ «ОМА».

Примачов М.Т., д.е.н., проф., зав. кафедрою ЕТтаПМТ прочитав лекцію «Економіко-правові аспекти формування ринку праці глобальної морської транспортної індустрії». Роль ринку праці моряків обумовлюється тим, що понад 80% світової торгівлі забезпечується роботою не більше 1,5 млн чоловік. Економічна значимість праці моряків випливає з того положення, що вони формують умови товарообмінних операцій всіх країн, понад 6 млрд. чоловік. Тому глобальні організації (ІМО, ITF) зосереджують свою увагу на оптимізації правових і соціально-економічних умов життя моряків на борту судна і гідної оплати праці.

Краснікова О.В., к.ю.н., доцент кафедри морського права провела лекцію “Мiжнародний органiзацiйний механiзм захисту прав людини”. Тема присвячена аналiзу мiжнародних iнституцiй у сферi контролю та захисту основних прав та свобод людини. Піддаються аналізу конвенцiйнi органи, яки розглядають доповіді держав щодо виконання мiжнароних зобов’язань та iндивiдуальних петицiй. Охарактеризована дiяльнiсть Європейського суду з прав людини та Європейської комiciї з прав людини.

Іванова А.В., к.ю.н., доцент кафедри морського права розглядала тему «Роль міжнародних організацій у міжнародно-правовому регулюванні праці моряків. Правове регулювання працевлаштування моряків в Україні». Моряки потребують спеціального статусу і захисту в таких питаннях, як умови праці моряків, їх соціальний захист, забезпечення безпечної праці на морському транспорті. Цими питаннями займаються чимало міжнародних організацій, серед яких головна роль належить Міжнародній морській організації (ММО) та Міжнародній організації праці (МОП). Так, Генеральна конференція МОП 23 лютого 2006 року прийняла Конвенцію про працю в морському судноплавстві 2006 року, яка є єдиним актом, який увібрав в себе всі норми існуючих міжнародних конвенцій і рекомендацій щодо праці у сфері морського судноплавства. Ці норми і принципи мають бути імплементовані у національне законодавство всіх держав, що створює необхідні умови для їх реалізації на практиці, виконання яких є умовою належного функціонування судноплавства в кожній країні і в цілому світі.

Зоріна О.І., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного і кримінального права розглянула питання «Конституційні права і обов’язки громадян України». На лекції була розкрита проблема утвердження та забезпечення дотримання прав людини сучасного світу, права як загальносоціального явища: права нації, права народу, права об’єднань, права інших груп, права людства. Відповідність положень Конституції України  Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини.

Довгополова О.А. , д.філос.н., професор кафедри морського права прочитала лекцію «Формування проблеми прав людини в ранньо-модерній Західній Європі». На лекції розглянуто феномен переходу від феодальної до буржуазної держави зі змінами у соціальній структурі. На прикладі документів французької революції було проілюстровано оформлення основних прав та свобод людини.