НУ “ОМА” проводить додатковий прийом документів на заочну форму навчання для здобуття ступеня “Бакалавр” на базі ПЗСО та рівня “Молодший спеціаліст” з 17.10.17 по 15.11.17
­
  • 19598996_762862173917055_2987921802565895996_n

Урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці ВМС ЗС України

2 липня Інститут військово-морських сил Національного університету “Одеська морська академія” взяв участь у святкових заходах з нагоди 25-ї річниці [...]

03/07/2017 16:30|Новини|
  • Îäåññó ïîêèíóë ó÷åáíûé êîðàáëü âîåííî-ìîðñêèõ ñèë Ìåêñèêè — ïàðóñíèê «Cuauhtemoc».
Çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ïîðòó Îäåññû ìíîãèå æèòåëè ãîðîäà è òóðèñòû, ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèÿ â óâëåêàòåëüíîé ýêñêóðñèè, êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü íà ïàðóñíèêå ÂÌÑ Ìåêñèêè «Cuauhtemoc».
Ïðîâîäèòü ñóäíî â äàëüíåå ïëàâàíèå â Îäåññêèé ïîðò ïðèøëî äîâîëüíî ìíîãî æèòåëåé Îäåññû è ãîñòåé ãîðîäà.

Вітаємо з Днем працівників морського та річкового флоту та Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України!

Ректорат Національного університету "Одеська морська академія" вітає всіх з професійними святами - Днем працівників морського та річкового флоту та [...]

30/06/2017 12:17|Новини|
  • ctpw9o38ym4

Засідання стипендіальної комісії в НУ “ОМА”

27 червня в Національному університеті “Одеська морська академія” відбулось засідання стипендіальної комісії згідно Закону України “Про вищу освіту” щодо Порядку [...]

27/06/2017 14:38|Новини|