Н А У К О В О – Д О С Л І Д Н А  Ч А С Т И Н АЗ А Г А Л Ь Н І    В І Д О М О С Т І

В Національному університеті «Одеська морська академія» (НУ «ОМА») функціонує науково-дослідна частина (НДЧ). Зміст діяльності НДЧ полягає в забезпеченні інтеграції освітньо-наукового процесу  науки і виробництва, реалізації безперервного циклу науково-технічної діяльності від досліджень і розробок до впровадження в практику, в першу чергу, морської галузі. Колектив НДЧ забезпечує участь співробітників університету у виконанні наукових, науково-технічних, науково-економічних програм державного, галузевого і регіонального рівнів; здійснення досліджень і розробок з природних, технічних, економічних, гуманітарних і суспільних наук на рівні функцій Національного наукового центру морської галузі.

Пріоритетними напрямками діяльності НДЧ є вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм; підтримка і розвиток наукових шкіл, розробка нових напрямків наукової діяльності в університеті, підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації; використання новітніх досягнень науково-технічного прогресу в освітньо-науковому процесі.

Важливе значення надається розвитку науково-технічної творчості аспірантів, докторантів, курсантів, студентів та слухачів НУ «ОМА», а також співпраці з іншими закладами вищої освіти та науковими організаціями для спільного вирішення найважливіших науково-технічних проблем. НДЧ проводить дослідження кон’юнктури, відповідає за маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукової діяльності. До завдань НДЧ входить також пропаганда досягнень вчених університету через засоби масової інформації, видання монографій, наукових робіт і рекламних матеріалів, участь у виставках, ярмарках та ін.

До складу базового закладу вищої освіти входить 5 навчально-наукових інститутів та 20 кафедр, де здійснюється науково-дослідна робота НУ «ОМА».

Внаслідок зусиль поколінь вчених в університеті створено найбільший на півдні України науковий потенціал у галузі морської освіти, який забезпечує виконання фундаментальних та прикладних досліджень на високому науковому та методологічному рівні. Наукові дослідження виконують 353 науково-педагогічних працівників, зокрема 43 доктори наук та 201 кандидати наук.

Національний університет «Одеська морська академія» є видавцем трьох науково-технічних збірників, що входять до реєстру наукових фахових видань України та мають категорію  «Б» згідно з наказами Міністерства освіти і науки України:

 

 

  • Довідкова інформація щодо Національного університету «Одеська морська академія» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

  • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Начальник науково-дослідної частини

Савчук Віктор Дмитрович

к.т.н., с.н.с., професор

Науково-дослідна частина:

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, навчальний корпус № 1, каб. 412.

тел. (048) 793 24 85, E-mail: nich@onma.edu.ua