­
19 07, 2017
  • img-20170714-wa0008

Студентський форум Міжнародної асоціації морських університетів

19/07/2017 23:08|Новини|

11 - 13 липня у штаб-квартирі Міжнародної морської організації (ІМО, Лондон, Велика Британія) проходив студентський форум Міжнародної асоціації морських [...]

3 07, 2017
  • 19598996_762862173917055_2987921802565895996_n

Урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці ВМС ЗС України

03/07/2017 16:30|Новини|

2 липня Інститут військово-морських сил Національного університету “Одеська морська академія” взяв участь у святкових заходах з нагоди 25-ї річниці [...]

30 06, 2017
  • Îäåññó ïîêèíóë ó÷åáíûé êîðàáëü âîåííî-ìîðñêèõ ñèë Ìåêñèêè — ïàðóñíèê «Cuauhtemoc».
Çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ïîðòó Îäåññû ìíîãèå æèòåëè ãîðîäà è òóðèñòû, ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèÿ â óâëåêàòåëüíîé ýêñêóðñèè, êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü íà ïàðóñíèêå ÂÌÑ Ìåêñèêè «Cuauhtemoc».
Ïðîâîäèòü ñóäíî â äàëüíåå ïëàâàíèå â Îäåññêèé ïîðò ïðèøëî äîâîëüíî ìíîãî æèòåëåé Îäåññû è ãîñòåé ãîðîäà.

Вітаємо з Днем працівників морського та річкового флоту та Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України!

30/06/2017 12:17|Новини|

Ректорат Національного університету "Одеська морська академія" вітає всіх з професійними святами - Днем працівників морського та річкового флоту та [...]