­
30 06, 2017
  • Îäåññó ïîêèíóë ó÷åáíûé êîðàáëü âîåííî-ìîðñêèõ ñèë Ìåêñèêè — ïàðóñíèê «Cuauhtemoc».
Çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ïîðòó Îäåññû ìíîãèå æèòåëè ãîðîäà è òóðèñòû, ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèÿ â óâëåêàòåëüíîé ýêñêóðñèè, êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü íà ïàðóñíèêå ÂÌÑ Ìåêñèêè «Cuauhtemoc».
Ïðîâîäèòü ñóäíî â äàëüíåå ïëàâàíèå â Îäåññêèé ïîðò ïðèøëî äîâîëüíî ìíîãî æèòåëåé Îäåññû è ãîñòåé ãîðîäà.

Вітаємо з Днем працівників морського та річкового флоту та Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України!

30/06/2017 12:17|Новини|

Ректорат Національного університету "Одеська морська академія" вітає всіх з професійними святами - Днем працівників морського та річкового флоту та [...]

27 06, 2017
  • ctpw9o38ym4

Засідання стипендіальної комісії в НУ “ОМА”

27/06/2017 14:38|Новини|

27 червня в Національному університеті “Одеська морська академія” відбулось засідання стипендіальної комісії згідно Закону України “Про вищу освіту” щодо Порядку [...]

25 06, 2017
  • todqoccrata

Одеський морський фестиваль

25/06/2017 23:15|Новини|

24-25 червня Національний університет “Одеська морська академія” взяв участь у  щорічному Одеському морському фестивалі з нагоди Міжнародного дня моряка [...]