Реєстр освітніх компонентів освітньо-професійної програми

«Автоматизоване управління судновими енергетичними установками»

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  Обов’язкові освітні компоненти
М16001В Нагляд за охороною людського життя на морі та захистом морського середовища / Supervision of the protection of human life at sea and the protection of the marine environment
М16002В Філософські проблеми наукового пізнання / Philosophic Problems of Scientific Cognition
М16003В Педагогіка і психологія вищої школи, Болонський процес /Higher School Pedagogy and Psychology, Bologna Process
М16004В Комп`ютеризоване управління технічним обслугованням та ремонтом суден /Computerized ship’s maintenance and repair management
М16005В Англійська мова за професійним спрямуванням / Professions-Focused English Language
М16006В Комп`ютеризоване управління проектами / Computerized project management
М16007В Проектування та експлуатація систем автоматизації суднових паросилових установок / Marine Steam Power Plants Design and Operation
М16008В Діагностика, аналіз та ремонт об’єктів автоматизації /Diagnostics, analysis and automation facilities repair
М16009В Системи автоматизації з інтелектуальними методами управління / Intelligent Management Automation Systems
М16010В Проектування та експлуатація систем автоматизації суднових дизельних  установок / Design and operation of Marine Diesel  Plant Automation
М16011В Проектування та експлуатація систем автоматизації суднових електроенергетичних установок / Design and Operation of Marine Power  systems automation
М16012В Методологія наукових досліджень та авторське право / Scientific Research Methodology and literary property
М16013В Математичні методи наукових досліджень / Mathematical Methods of Scientific Research
М16014В Системи оптимального та адаптивного управління / Optimal and Adaptive Control Systems
М16015В Віддалене управління технологічними процесами / Process Remote Control
М16016В Компютерно-інтегровані системи управління організаційно-технологічними комплексами/Computer-integrated systems for managing organizational and technological complexes
М16017В Дослідницька практика / Research training
М16018В Підготовка кваліфікаційної роботи / Writing a Qualifying Paper  – 6 тижнів
  Освітні компоненти за довільним вибором
М16051В Експлуатація суднового енергетичного обладнання / Ship’s Power Equipment Operation
М16052В Управління персоналом та ресурсами судна / Management of ship’s crew and resources
М16053В Стажування на борту судна / Traineeship on Board – 12 тижнів
М16054В Конвенційний нагляд та система управління безпекою судноплавства на морському транспорті / Convention Oversight and Maritime Safety Management System
М16055В Практикум з розробки та підтримки баз даних  в технічному менеджменті судноплавних компаній / Practicum in Database Developing and Maintaining  in the Technical Management of Shipping Companies
М16056В Стажування на підприємствах, установах та організаціях/ Traineeship Business Entities – 12 тижнів