Lk5-6 жовтня Міністерство освіти і науки України та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на базі Запорізького національного університету провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Підготовка докторів філософії в умовах реформування вищої освіти». У конференції взяли участь близько 400 делегатів: проректори з наукової роботи вищих навчальних закладів, завідувачі відділами аспірантури та докторантури, начальники науково-дослідних частин, голови і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, представники рад молодих учених та інші наукові та науково-педагогічні працівники.

Від Національного університету «Одеська морська академія» у конференції прийняли участь: проректор з наукової роботи професор Голіков В.А.; завідувач відділом аспірантури та докторантури доцент Волков О.М. та голова ради молодих вчених, декан факультету автоматики доцент Кар’янський С.А.

Мета конференції: обговорення проблем і перспектив впровадження в Україні нової системи підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також внесення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення діючої нормативно-правової бази, організаційних, методичних та інституційних засад діяльності аспірантури, присвоєння наукових ступенів, підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.

У рамках роботи конференції розглядались наступні питання: зміст освітньо-наукових програм і навчальних планів підготовки докторів філософії; використання європейського досвіду реалізації структурованих докторських програм в українських умовах; специфіка нових галузей знань та спеціальностей; академічна доброчесність і запобігання плагіату в дисертаційних дослідженнях; публікації у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; підвищення рівня українських фахових видань; реформування системи присудження наукових ступенів і діяльності спеціалізованих вчених рад; сутність і процедури акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії та спеціалізованих вчених рад.

Rgh