Livroscapelofaculdadeescritor

Д О К Т О Р А Н Т У Р А  /  А С П І Р А Н Т У Р А


З А Г А Л Ь Н І  В І Д О М О С Т І

В Національному університеті «Одеська морська академія» проводиться робота по удосконаленню підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру відповідно до сучасних вимог, у тому числі кадрів вищої кваліфікації – докторів наук.

Докторантуру відкрито у 1990 році. На теперішній час за докторантурою функціонує наступна наукова спеціальність:

  • 271 Річковий та морський транспорт

Термін перебування в докторантурі становить два роки.

Аспірантура НУ «ОМА» була відкрита у 1948 році. На теперішній час за аспірантурою функціонує наступна спеціальність:

  • 271 Річковий та морський транспорт

Здобувачі ступеню доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі за очною (денною) або заочною (контрактною) формою навчання. Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною) формою навчання.

Термін підготовки доктора філософії в аспірантурі за очною та заочною формою навчання становить 4 роки.

В університеті щороку проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь провідні вчені, докторанти та аспіранти, здобувачі та професорсько-викладацький склад НУ «ОМА» та інших вузів. Національний університет «Одеська морська академія» є видавцем трьох наукових збірників:

  • «Автоматизація суднових технічних заходів».
  • «Суднові енергетичні установки».
  • «Судноводіння»,

що віднесені до наукових фахових видань України, де докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня доктора філософії мають змогу публікувати статті за результатами своїх дисертаційних досліджень.

 Завідувач відділу докторантури та аспірантури

Волков Олександр Миколайович

к.т.н., доцент

тел. (048) 793 24 85, E-mail: aspir_onma@ukr.net

Відділ докторантури та аспірантури:

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, навчальний корпус № 1, каб. 412.